Algemene voorwaarden

Artikel 1- Toepasselijkheid van de voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de deelnemer zich bij direct of indirect bij Wellsports*  heeft aangemeld voor het volgen van Personal Training en/ of een trainingsprogramma, dan wel deelneemt aan een fittest of andere activiteiten uit het aanbod.
Artikel 2- Aanmelding, inschrijving en plaatsing
Een Intakeformulier dient volledig en naar waarheid te worden ingevuld en ondertekend te worden afgegeven of toegezonden. Naar aanleiding van de inhoud van het intakeformulier kan een deelnemer, voor deelname aan de fittest, of aan andere activiteiten, zonder opgaaf van reden worden geweigerd.
Artikel 3 Facturering
Het op de factuur vermelde bedrag dient contant,automatische incasso of binnen het betalingstermijn van 14 dagen te worden voldaan. Het is niet mogelijk het bedrag in termijnen te betalen tenzij anders is overeengekomen. Bij niet tijdige betaling kan de overeenkomst worden ontbonden door Wellsports , daarbij zullen de redelijke kosten die Wellsports in verband daarmee moet maken, voor rekening van de deelnemer.
Artikel 4- Tijdstip en plaats van de training
Het volgen van het trainingsprogramma kan op verschillende locaties en tijdstippen plaatsvinden. Altijd worden deze voorafgaande aan de trainingen telefonisch of schriftelijk overeengekomen. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de voorkeuren van de deelnemer. Indien Wellsports niet in staat is de training te laten plaatsvinden op de bedoelde locaties en tijdstippen, is Wellsports bevoegd om te bepalen dat de training geheel of gedeeltelijk zal plaatsvinden op andere locaties of tijdstippen.De deelnemer dient zich bij voorkeur 10 minuten voorafgaande aan de training omgekleed te melden op de afgesproken locatie.
Artikel 5- Trainingsprogramma
Op Wellsports rust de verplichting tot het, gelet op het doel van het trainingsprogramma, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende de tijden dat de training wordt gegeven door het inschakelen van een gekwalificeerde personal trainers. Wellsports is bevoegd om lopende het trainingsprogramma een nieuwe personal trainer aan te wijzen.
Artikel 6- Aansprakelijkheid
Wellsports is niet aansprakelijk wanneer tijdens een training of andere activiteit, door welke oorzaak ook, op enigerlei wijze aan de deelnemer en/of derden toebehorende zaken verloren gaan. Wellsports is niet aansprakelijk wanneer de deelnemer op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondelinge of schriftelijke instructies, dan wel de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de deelnemer. Wellsports is niet aansprakelijk wanneer de deelnemer op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet volledig of foutief invullen van het intakeformulier en ondertekende gezondheidsverklaring. Wellsports is wel aansprakelijk, indien de hiervoor bedoelde schade het gevolg is van opzet of grove schuld.
Artikel 7- Ontbinding, annulering en afmelding ( wel of niet wegens ziekte)
Indien de deelnemer niet kan deelnemen aan een activiteit door ziekte of een andere dringende reden, wordt verwacht dat de deelnemer dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan Wellsports. Alle afspraken dienen 48 uur van te voren te worden afgezegd. De (trainings-)afspraak kan op een ander nader overeen te komen tijdstip worden ingehaald. Wanneer de deelnemer zich voor een (trainings-)afspraak of een deel daarvan, afmeldt binnen het etmaal voor het overeengekomen tijdstip van desbetreffende (trainings-)afspraak of door welke reden dan ook niet op de afspraak, of een deel daarvan, ingaat, zal Wellsports de verschuldigde kosten in rekening brengen, dan wel de verschuldigde kosten niet in mindering brengen. Desbetreffende (trainings-) afspraak kan niet worden verzet of worden ingehaald door de deelnemer.
Bij het ontbinden van trajectbehandelingen voor bewegen of afslanken is bij het annuleren vooraf of tijdens het traject minimaal 50% van de totale kosten van het traject verschuldigd.
Artikel 8 – Gedragsregels bij deelname aan de training Zonder onze voorafgaande toestemming mogen (trainings-)afspraken of een onderdeel van de (trainings-) afspraken niet worden gevolgd door anderen dan degene die zich bij Wellsports heeft ingeschreven voor desbetreffende afspraken. De deelnemer zal steeds tijdig voor aanvang van de (trainings-)afspraak aanwezig zijn en zal de aanwijzingen van de personal trainer opvolgen. De deelnemer zal zich houden aan de zo nodig, door Wellsports te geven hygiëne, kleding - en schoeisel voorschriften.
Artikel 9 - Copyright bepalingen
De cursussen, behandelingsmethoden en werkwijzen al of niet elektronisch zijn in ieder denkbare vorm intellectueel eigendom van Wellsports en zijn beschermd door het auteursrecht en zijn enkel voor individueel gebruik.
Deze bescherming ontstaat automatisch.
Het is cursisten, klanten die een cursus, behandelmethode of werkwijze hebben ondergaan of hiervan op enigerlei wijze kennis van hebben genomen dan ook niet toegestaan zonder toestemming van Wellsports verkregen materialen of kennis al of niet commercieel in enigerlei vorm te verspreiden
Artikel 10- Geschillen en toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten tussen Wellsports en een wederpartij is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met overeenkomsten tussen Wellsports en een wederpartij, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, zullen in eerste instantie worden beslecht door de rechter bevoegd in de vestigingsplaats van Wellsports. Dit beding laat onverlet de bevoegdheid van Wellsports om het geding aanhangig te maken bij de rechter die volgens de toepasselijke normale competentieregels bevoegd is.
Artikel 11- E-mailcommunicatie
Op het moment dat u een dienst of product inkoopt bij Wellsports staat u ook direct in de mailprovider voor nieuwsbrieven en commerciële e-mails. U kunt u afmelden door een mail te sturen naar: info@wellsports.nl met de mededeling Afmelden voor nieuwsbrieven en commerciële e-mails. Facturatie blijven wij wel met e-mail verzenden tenzij u ook hier problemen mee heeft. Vermeldt u dit dan ook in de afmeld mail dan sturen wij u de facturen per post.
*Wellsports staat bij de KvK ingeschreven onder de naam Wellsports maar gebruikt de naam Wellsupport als handelsnaam in de communicatie.